Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

Hope of bangkok church by real hope

ศิษยาภิบาลที่แสนดี ผู้เป็นที่รักของเราทุกคน อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรความหวังกรุงเทพ และ อาจารย์สุนีย์ ศรีทะวงศ์ ภริยาศิษยาภิบาลคริสตจักรความหวังกรุงเทพ

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ เชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรของพระองค์ (มธ.16:18) และเชื่อในสิทธิอำนาจของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ว่าเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดในคริสตจักร และในการดำเนินชีวิตคริสเตียน (2ทธ.3:16-17) ตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงเชื่อฟังและกระทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ (มธ.28:20)

อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ คริสตจักรความหวังกรุงเทพ

อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ คริสตจักรความหวังกรุงเทพ

Advertisements

Filed under: คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ, พิษณุนาท ศรีทะวงศ์, อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: