Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ by คริสตจักรความหวังกรุงเทพ

“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่ไม่ได้เข้าไปในคอกแกะทางประตู แต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจร แต่คนที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้ เลี้ยงแกะ คนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้น แกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และนำออกไป” ยน.10:1-3

HopeofBangkokChurchby Pastor Pn

HopeofBangkokChurchby Pastor Pn

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ นำโดย อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล อาจารย์สุนีย์ ศรีทะวงศ์ ภริยาศิษยาภิบาล

Advertisements

Filed under: คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ, ความหวัง, อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: