Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

คนมีส่วนในแผนการพระเจ้า ส่วนที่ 2 : คนที่มีใจขอบพระคุณ ( Grateful person )3

คำเทศนาพระธรรมนางรูธ

นางรูธ 2 : 1-10
ส่วนที่ 2 : คนที่มีใจขอบพระคุณ ( Grateful person )

คริสตจักรความหวังกรุงเทพ อาจารย์สุนีย์ ศรีทะวงศ์

คริสตจักรความหวังกรุงเทพ อาจารย์สุนีย์ ศรีทะวงศ์

ตอนที่ 1 : ลักษณะของคนที่มีใจขอบพระคุณ

ผู้เทศ อาจารย์สุนีย์ ศรีทะวงศ์

3. มีท่าทีถ่อมใจต่อผู้มีพระคุณ (ข้อ4-7 ) พระเจ้าทรงนำ รูธให้เข้าไปในนาของโบอาส สภาพนาเป็นนาเจ้าของหลายคนติดกัน ไม่มีรั้วกั้นว่าที่ไหนเป็นของใคร แม้รูธไม่ได้รู้ว่าจะไปเก็บข้าวในนาใคร แต่พระเจ้าก็ทรงนำเพื่อแผนการของพระองค์ในชีวิตรูธจะสำเร็จ เมื่อรูธจะเก็บ ข้าวในนาของโบอาส รูธได้แสดงท่าทีของผู้ที่มีใจขอบพระคุณคือท่าทีถ่อมใจ ข้อ 7 ก โดยรูธขออนุญาตคนงานของโบอาสก่อนที่จะเก็บข้าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนที่จะมีใจขอบพระคุณจะต้องเป็นผู้ที่มีใจถ่อมเป็นพื้นฐาน เช่น เปาโลมีท่าทีถ่อมใจ 1ทธ.1:13-14 1คร.15:10 หรือ ดาวิดถ่อมใจ 2ซมอ.7:18-21 ฉะนั้น คนที่ไม่มีใจขอบพระคุณ มักจะมีรากมาจากความหยิ่ง และคิดว่าตนเองสมควร เป็นสิทธิที่ตนจะได้
บทเรียนจาก คริสตจักรความหวังกรุงเทพ อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรความหวัง

สอนโดย อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์, อาจารย์สุนีย์ ศรีทะวงศ์, อาจารย์สมทบ เหล่านิยมไทย

Advertisements

Filed under: คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ, ความหวัง, พิษณุนาท ศรีทะวงศ์, อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์, อาจารย์สมทบ เหล่านิยมไทย, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: