Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

ศิษยาภิบาล

อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ และเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้าน รัฐประศาสน์ศาสตร์ด้วยเกียรตินิยม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสำเร็จการศึกษา ทาง ด้านศาสนศาสตร์จากประเทศนิวซีแลนด์ ท่านเคยรับราชการที่กระทรวงคมนาคม และที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และต่อมาได้ ลาออกมาเพื่อทำงานรับใช้พระเจ้าที่มีคุณค่าต่อชีวิตของคน

phitsanunart srithawong

อาจารย์พิษณุนาท มีความสามารถในการอรรถาธิบายพระคัมภีร์ให้เข้าใจได้ง่ายและกระจ่างชัด สิ่งสำคัญที่ทำให้คำสั่งสอนของอาจารย์พิษณุนาทมีพลังคือ ชีวิตที่เป็นแบบอย่างของอาจารย์พิษณุนาทซึ่งเป็นที่ประทับใจ ของทุกคนที่ได้รู้จัก เพราะอาจารย์พิษณุนาทเป็นคนจริงใจ มีน้ำใจ มีความรักและมีใจของการเป็นผู้เลี้ยง อาจารย์พิษณุนาทมี ส่วนสำคัญในการสั่งสอนและให้คำแนะนำ หนุนจิตชูใจสมาชิกของคริสตจักรฯ และยังได้ รับเชิญไปเป็นวิทยากร เทศนา และบรรยายพระวจนะของพระเจ้าให้แก่คริสตจักรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ อาจารย์พิษณุนาทสมรส แล้วกับอาจารย์สุนีย์ ศรีทะวงศ์ มีบุตรสาวเพียงคนเดียวคือเด็กหญิงพรพิลาศ ศรีทะวงศ์ ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยทุนเรียนฟรีของรัฐบาลสิงคโปร์

อาจารย์พิษณุนาทได้ เข้ามาร่วมนิมิตกับคริสตจักรในปี 1983 โดยเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกและเติบโดยขึ้นมาผ่านการร่วมรับใช้ในส่วน S (ใต้) ในสมัยนั้น และในปี 1989 อาจารย์พิษณุนาทได้รับการเจิมตั้งให้เป็นศิษยาภิบาลอำนวยการคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ เนื่องด้วยลักษณะชีวิตของอาจารย์พิษณุนาทที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อพระเจ้าและคริสตจักรผ่าน งานรับใช้มาโดยตลอด อาจารย์พิษณุนาทได้รับเชิญไปเป็นวิทยาการแบ่งปันพระคัมภีร์ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

ประวัติการทำงาน

 • รับเชิญไปบรรยายด้านจริยธรรมให้กับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2534
 • เป็นวิทยากรรับเชิญไปบรรยายด้านจริยธรรมให้กับคริสตจักรต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • โครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถแก่คนกลุ่มต่างๆในชุมชน
 • โครงการมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ในชนบท
 • โครงการส่งเสริมอาสาสมัครร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและสังคม ร่วมกับหน่วยงานอื่น
 • เดินทางไปเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ ข้อคิดแนวทางในการพัฒนาความเป็นอยู่ในชุมชนทั้งในกรุงเทพและตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
 • จัดสัมมนาโครงการต่างๆ สำหรับพัฒนาความรักความผูกพันในครอบครัว
 • จัดงานส่งเสริมพัฒนาให้คนในกลุ่มวัยต่างๆ เห็นคุณค่าของตัวเองเห็นคุณค่าของผู้อื่นในชุมชน
 • ให้ สัมภาษณ์จากวารสาร/นิตยสารจากต่างประเทศ เกี่ยวกับแง่คิดและแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ในวงการคริสเตียน เช่น วารสาร Missionsstandaret – ประเทศสวีเดน นิตยสาร Hazah ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
 • รับ พระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในฐานะที่คริสตจักรฯให้การสนับสนุนงานราตรีแห่งความฝันครั้ง ที่ 4 ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2539
 • รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพฯ ในงานกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 31 ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2546
 • รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระบรมฯ ในงานกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 32 ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2547
 • รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการตั้งคริสตจักร ณ ประเทศไนจีเรีย ปี 2009
 • รับการเลือกให้เป็นเลขาธิการกลุ่ม “Christ For Asia”
 • รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการตั้งคริสตจักร ณ ประเทศบราซิล ปี 2009
 • รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการตั้งคริสตจักร ณ ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2009

ติดตามข่าวสาร ของ อ. ได้ที่ Club คนรัก อ.PN ที่นี่ ... go to welovepn club

Advertisements

14 Responses - Comments are closed.

 1. […] โดย อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์, อาจารย์สุนีย์ ศรีทะวงศ์, […]

Categories

%d bloggers like this: