Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

29th Anniversary Of Hope : Victory Of Hope

คำเทศนา ประจำวันอาทิตย์ที่  5 กันยายน 2010
คำเทศนาพิเศษงานเฉลิมฉลองครบรอบ 29 ปี คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ ภายใต้การนำของอ.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์  ศิษยาภิบาล (29th Anniversary Of Hope : Victory Of Hope)
พระธรรม 1 โครินธ์ 9:24-27 : วิถีของผู้มีชัยชนะ

วิถีชีวิตคริสเตียน เป็นวิถีของผู้มีชัยชนะ เพราะการเป็นผู้มีชัยชนะที่แท้จริง คือ การมีชัยชนะต่อตนเอง โดยการพึ่งพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้มีชัยชนะที่แท้จริง พระเยซูคริสต์ผู้ทรงมีชัยเหนือความบาปและความตายทรงรักและปรารถนาจะช่วยเรา ทุกคนให้มีชัยชนะในสิ่งเหล่านั้นด้วย ขอเพียงให้เราเปิดใจต้อนรับพระองค์ ให้พระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าของเรา เราก็จะเป็นผู้มีชัยที่แท้จริงได้
พระธรรมตอนนี้อ.เปาโลยกตัวอย่างของนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของผู้มีชัยชนะว่าเป็นอย่างไร ให้ข้อคิดและหลักการในการดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าว่าเราจะสามารถเป็นผู้มี ชัยชนะที่แท้จริงได้นั้นจะต้องเป็นอย่างไร
1.     ทุกคนมีโอกาสเป็นผู้มีชัยชนะ (ข้อ 24ก)
ในข้อที่ 24ก กล่าวว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคน แต่คนที่ ได้รับรางวัลมีคนเดียว…..” ให้ความเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสลงแข่ง และมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะได้ โอกาสเป็นของทุกคน แต่คนที่จะเป็นผู้ชนะได้ต้องลงแข่งขัน และรางวัลจะเป็นของคนที่ชนะในการแข่งขันเท่านั้น (ปญจ. 9:11)
ทุกคนมีโอกาสด้วยกันทั้งสิ้น แต่ชัยชนะจะเป็นของผู้ที่แสวงหาโอกาส และใช้โอกาส ไม่ใช่รอโอกาส แม้โอกาสจะมาถึงแต่ละคนได้แน่ แต่คนที่แสวงหาโอกาสมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้มากกว่าคนที่ไม่แสวงหา ดังนั้นเอง หลักการดำเนินชีวิตต้องไม่นั่นรอให้โอกาสผ่านเข้ามา แต่หาทางไขว่คว้า ไม่ท้อถอยยอมแพ้ง่ายๆ เพราะถ้าได้ชัยชนะมาแบบไม่ต้องแข่งขันจะไม่เรียกว่านั่นคือ ชัยชนะ ไม่เกิดความภาคภูมิใจแต่อย่างใด
พระเจ้าให้โอกาสเราทุกคนเพื่อให้เราเป็น ผู้มีชัยชนะร่วมกับพระองค์ และพระองค์ยังทรงช่วยเราด้วยความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา เพื่อจะให้เรามีชัยชนะได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเอง จงอย่าให้โอกาสผ่านไป จงรับโอกาสนี้ไว้ เพื่อจะเป็นผู้มีชัยชนะได้อย่างแท้จริง
2.     มีความตั้งใจที่แน่วแน่ (ข้อ24ข)
ความตั้งใจที่แน่วแน่ คำในภาษากรีกที่ตรงความหมายของคำนี้ คือ คำว่า “อะโฟราน” และ “โฮราน”  ซึ่งหมายถึง การเห็นหรือการดู การจ้องมองในสิ่งเดียว โดยละสายตาจากสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด เป็นการจ้องมองด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่สำหรับสิ่งนั้น เปรียบเหมือนภาพที่นักกรีฑาที่เงยหน้ามองไปที่เส้นชัย ขณะเตรียมพร้อมก่อนได้รับสัญญาณให้ออกวิ่ง
นักกีฬาที่ลงแข่งขันทุกคนต้องมีความ ตั้งใจที่แน่วแน่ว่าจะคว้ารางวัล คาดหวังที่จะเป็นผู้มีชัยชนะอย่างแน่นอนเขาถึงลงแข่งขัน เพราะถ้าไม่มีความตั้งใจที่แน่วแน่อย่างนี้แล้ว โอกาสจะชนะในการแข่งขันก็อยู่ไกลเกินเอื้อมเสียแล้ว จึงมีคำพูดที่ว่า “แพ้ชนะอยู่ที่ใจ” คนของพระเจ้าก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่ในการรับใช้ มีความคาดหวังบำเหน็จรางวัลจากเบื้องบน โมเสสเป็นตัวอย่างบุคคลในพระคัมภีร์คนหนึ่งที่มีความตั้งใจที่แน่วแน่ ท่านละทิ้งสิ่งต่างๆ มิใช่เพราะท่านไม่เห็นคุณค่า แต่เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ที่ถาวรนิรันดร์ ท่านจึงเลือกที่จะรับใช้ตามแผนการการทรงเรียกของพระเจ้า พระเจ้าจึงยกย่องว่าท่านเป็นคนที่ถ่อมใจมากที่สุดในแผ่นดิน (ฮบ. 11:26, 12:2 )  ฉะนั้นความตั้งใจที่แน่วแน่จึงเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของผู้มีชัยชนะ
3.     มีวินัย (ข้อ 25)
วินัย คือ สิ่งที่นักกีฬาทุกคนตระหนักดีว่าเป็นรากฐานอย่างหนึ่งที่จะนำมาซึ่งชัยชนะใน การแข่งขัน และวินัยคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งชัยชนะในการดำเนินชีวิตของทุกคน (สภษ. 5:23, 4:13) การมีวินัยช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ ถ้าเราเป็นคนมีวินัยก็จะทำให้เราเป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างได้ง่าย ดังนั้นเองปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลักษณะประการหนึ่งที่สำคัญของคนที่มีชัยชนะ คือ ต้องมีวินัย
4.     มีเป้าหมายชัดเจน (ข้อ 26)
ข้อ 26 กล่าวว่า “ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนัก มวยที่ชกลม” อ.เปาโลอธิบายภาพของการเป็นนักวิ่งต้องมีเป้าหมาย และถ้าเป็นนักมวยก็ต้องชกให้เข้าเป้า ไม่ชกลม เพื่อให้หลักคิดว่าการทำสิ่งใดๆ ก็ตามต้องทำอย่างมีเป้าหมาย เป็นคริสเตียนก็ต้องมีศุภนิมิต (ฮบก.2:2-3, สภษ.6:4) การมีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้รู้ว่าต้องทำอะไรเมื่อไร มีจุดใดบ้างที่ยังไม่ได้ทำเพื่อไปถึงซึ่งความสำเร็จในงานนั้นๆ เป้าหมายที่ชัดเจนทำให้ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ไม่นำพาความสำเร็จ คนที่มีเป้าหมายชัดเจนและลงมือทำตามเป้าหมายนั้น ก็จะเป็นผู้ที่มีชนะได้อย่างแท้จริง
5.     มีการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ (ข้อ 27)
คำว่า “ใช้การไม่ได้” ในข้อที่ 27 นี้มีความหมายขยายความในเรื่องการเตรียมตัวให้พร้อมว่า เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการถูกพิสูจน์ ซึ่งคำนี้ในภาษากรีก คือ คำว่า “Adokimas” หมายถึง “ความผิดหวัง” เป็นคำเดียวที่พบใน (2 ทธ.2:15) แปลความว่า “…เป็นคนงานที่ “ไม่ต้องอาย”..” อ.เปาโลบอกว่าในการรับใช้ของท่านและคำสอนของท่านนั้นท่านพร้อมสำหรับการถูก พิสูจน์ และท่านก็พร้อมสำหรับการพิสูจน์ที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์
ดังนั้นเองการเตรียมตัวให้พร้อมนี้ คือ การเตรียมพร้อมสำหรับการถูกพิสูจน์ และทุกคนจะต้องเข้ารับการพิสูจน์ในสิ่งที่ได้ดำเนินชีวิตในโลกนี้ต่อหน้า บัลลังก์ของพระคริสต์นั่นเอง คนที่มีชัยชนะจะได้รับรางวัล เป็นรางวัลที่ถาวรนิรันดร์และไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากเรา ได้

(คำสอนนี้เป็นองค์ความรู้ที่พระเจ้าสำแดงแก่ผู้รับใช้ในคริสตจักรความ หวังกรุงเทพฯ หากผู้รับใช้พระเจ้าท่านใดจะนำไปใช้ คริสตจักรฯก็มิได้ขัดข้องและไม่สงวนสิทธิ์ ขอเพียงให้เครดิตว่า “บทเรียนจากคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ จักขอบพระคุณยิ่ง)

ด้วยความปรารถนาดีจากสายงาน KM (Knowledge Management)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: