Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

ลักษณะความไม่พอใจเมื่อทำตามการทรงเรียก

พระธรรมโยนาห์     การทรงเรียกเพื่อพันธกิจ
ส่วนที่  4 ความไม่พอใจการทรงเรียก
โยนาห์ 4:1-4   ตอนที่  1      ลักษณะความไม่พอใจเมื่อทำตามการทรงเรียก


คริสตจักรความหวัง

คำนำ การทรงเรียกสำหรับเราทุกคนคือ การมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้า โยนาห์เมื่อพระเจ้าทรงเรียก เขากลับปฏิเสธ และเมื่อพระเจ้าทรงตีสอนเขา เขากลับใจใหม่ ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้า แต่เมื่อพระเจ้าทรงมีพระเมตตาคุณต่อชาวนีนะเวห์ โยนาห์กลับไม่พอใจในการทรง เรียกในงานพันธกิจนี้ โยนาห์ได้แสดงออก 3 สิ่งดังนี้
1     อึดอัดใจ (1) โยนาห์ประกาศข่าวสารความจริงเกี่ยวกับการกลับใจหรือการทำลายล้างภายใน 40 วัน แต่ชาวเมืองนีนะเวห์ได้เปิดใจรับฟังและกลับใจใหม่ในสภาพสวมใส่ผ้ากระสอบและ คลุกตัวอยู่ในขี้เถ้า โยนาห์แทนที่จะมีความสุขยินดีกับความสำเร็จในข่าวสาร ที่ประกาศ โยนาห์กลับไม่สบายใจกับความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อชาวเมืองนีนะเว ห์   มีความอึดอัดใจ   ฉะนั้นเราควรตรวจสอบความไม่พอใจของเราต่อการทรงเรียก แล้วหยุดความไม่พอใจหรือโกรธเคืองพระเจ้า
2     การบ่นต่อว่า (ข้อ2) โยนาห์บ่นต่อว่าพระเจ้าเกี่ยวกับการทรงเรียกของเขาสำหรับงานพันธกิจที่ไปยัง นีนะเวห์ ความไม่พอใจของโยนาห์โผล่ออกมาจากข้างในผ่านคำอธิษฐานของเขา ลักษณะเช่นนี้ ปรากฎการณ์ในชีวิตของเราหรือไม่ แทนที่จะใช้เวลาหมดไปกับการทำงานและการรับ ใช้พระเจ้า แต่กลับบ่นต่อว่าผู้อื่น ซึ่งไม่ต่างจากพวกอิสราเอล อพย.14:11-12 เป็นเหตุทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย   โยนาห์บ่นต่อว่า โดยมีลักษณะดังนี้
2.1 อธิษฐานไปบ่นไป (2ก) โยนาห์บ่นในคำอธิษฐาน เขาแก้ตัวโดยอ้างคำบ่นของเขา ให้เรารู้ว่า เขาคาดเดาแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้จริงๆ  หลายคนที่ไม่พอใจในงานรับใช้แล้วแสดงออกมาภายนอกเป็นคำพูดด้วยการบ่นต่อว่า ในรูปแบบต่างๆ กัน ในคำบ่นของเราที่มีต่อพระเจ้าและผู้อื่นเกี่ยวกับชีวิตและการรับใช้พระ เจ้าบ่อยครั้งมีนัยถึงการเข้าข้างตัวเอง โดยคิดว่าเราถูกต้องแล้ว
2.2 เปลี่ยนการตัดสินใจ ( 2ข.) โยนาห์ไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เขาบ่นนั้นผิด โดยอ้างว่าสิ่งที่เขาคาดเดาถูกต้องแล้ว ที่พระเจ้าไม่ทำลายนีนะเวห์และที่เขาตัดสินใจอยากไปเมืองทารชิช โยนาห์บ่นเพื่อไม่ทำตามพระเจ้า เพื่อเปลี่ยนการตัดสินใจ บ่อยครั้งที่เราบ่นต่อว่าด้วยความไม่พอใจ โดยอ้าง ว่าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว เรารู้ว่าจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรด้วยตน เอง
3     การประชดประชัน (3) โยนาห์พูดว่าเขาต้องการที่จะตาย   เป็นการประชดประชัน เพื่อจะบอกว่า โยนาห์ไม่ต้องการรับใช้พระเจ้าจากท่าทีภายใน ซึ่งการประชดประชันสะท้อนได้ ดังนี้
3.1    ท้าท้ายฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า 3ก.  โยนาห์ขอพระเจ้าว่า ให้พระเจ้าทรงเอาชีวิตของเขาไปเสีย แต่ในใจคงคิดว่า ถ้าพระเจ้าเอาจริงก็จะบอกว่า ล้อเล่นน่าพระองค์  เราท้าทายพระองค์ด้วยความหยิ่งของเรา
3.2    ท้าทายความคิดของพระเจ้า 3ข. โยนาห์ขอตายดีกว่า เป็นการท้าทายความคิดพระเจ้า เพราะพระเจ้ารู้เวลาสำหรับเราแต่ละคน พระองค์รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อชีวิตของแต่ละคน
สรุป ถ้าเรามีความไม่พอใจเหมือนดังที่กล่าวมา จงกลับใจใหม่และเรียนรู้จากชีวิตของโยนาห์  แล้วจงรับใช้พระเจ้าด้วยความสุข และยินดีรับน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจและความชื่นชมยินดีเสมอ

(คำสอนนี้เป็นองค์ความรู้ที่พระเจ้าสำแดงแก่ผู้รับใช้ในคริสตจักรความ หวังกรุงเทพฯ หากผู้รับใช้พระเจ้าท่านใดจะนำไปใช้ คริสตจักรฯก็มิได้ขัดข้องและไม่สงวนสิทธิ์ ขอเพียงให้เครดิตว่า “บทเรียนจากคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ จักขอบพระคุณยิ่ง)

ด้วยความปรารถนาดีจากสายงาน KM (Knowledge Management)

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: