Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยตัดสินใจยอมเชื่อฟังพระเจ้า

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ
คำนำ   บ่อยครั้งที่เราตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ใช่เพราะว่าเราทราบว่าเป็นสิ่งที่ ดี แต่เราตัดสินใจเพราะเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าสังคมรับได้  น่าเสียดายที่หลายครั้งเราตัดสินใจตามค่านิยม คริสเตียนควรอยู่บนหลักการ ที่ถูกต้องของพระเจ้า   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจในการยอมรับการทรงเรียกของพระเจ้า     โยนาห์มีการทรงเรียกในชีวิต เพื่อให้ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าประกาศข่าวสารของพระเจ้าที่เมืองนีนะเวห์
โยนาห์ 2: 8–10 เป็นท่าที 3 ประการ ที่เราสังเกตพบในความสัมพันธ์ที่เขามีต่อพระเจ้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เขาตัดสินใจยอมเชื่อฟังพระเจ้า
1. สำนึกพระคุณ ข้อ 8   โยนาห์สำนึกในพระคุณของพระเจ้า โยนาห์ทราบดีว่า หากบุคคลใดพึ่งพารูปเคารพ รูปเคารพเหล่านั้นจะไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขา   สดุดี 115 : 4-8   1คร.8:4 ฉะนั้นรูปเคารพจึงไม่มีค่าสิ่งใด  ไม่มีอำนาจใดพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงในจักรวาลแห่งนี้เป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่ควร ค่าแก่การนมัสการ เราจึงกราบไหว้  ลนต.19:31   อสย.8:19    โยนาห์มาถึงจุดของการเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ารูปเคารพไม่ได้มีสาระประโยชน์ อันใด แต่พบพระคุณของพระเจ้า เมื่อเรากลับใจที่จะหันมารักและนมัสการพระเจ้า พระองค์จะประทานพระคุณของ พระองค์เพียงพอสำหรับเราในสถานการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในชีวิตของเรา 1 คร. 15:10
2.   สรรเสริญพระเจ้า ข้อ9    ท่าทีของโยนาห์ไม่ได้แสดงอาการขมขื่น แต่โยนาห์มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยคำสรรเสริญ โมทนาพระคุณในประสบการณ์ที่ พระเจ้าให้เขาผ่านพ้นมาได้ โยนาห์ชื่นชมยินดีในแผนการงดงามที่พระเจ้าจัด เตรียมไว้สำหรับบุคคลที่ไร้ค่าอย่างเช่นตัวเขา เขารู้สึกปลื้มปิติยินดี และเห็นความอดกลั้นของพระเจ้า รวมทั้งสนใจในความยากลำบากเพื่อทำให้เขามั่นใจว่าเขาอยู่ในเวลาของพระ เจ้า และพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งให้เขาอยู่ตลอดเวลา โยนาห์ร้องบทเพลงสรรเสริญถวายแด่พระเป็นเจ้า สดด.13:5-6    สดด. 84:1-7 สดด.42    สดด.63:1-8   อฟ.5:19-20
3. รักษาสัญญาที่ให้กับพระเจ้า ข้อ9   โยนาห์ให้คำปฏิญาณและเขาจะรักษาสัญญาที่ให้กับพระเจ้าไว้มั่น  ก่อนนี้พระเจ้าให้เขาไปประกาศเรื่องราวของพระองค์ที่นีนะเวห์ เขาปฏิเสธการ ทรงเรียกนี้มาโดยตลอด จนกระทั่งเขาถูกปลาวาฬกลืนกิน  ทำให้เขาสำนึกได้ว่า เขาต้องการที่จะปฏิบัติตามคำปฏิญาณของเขาแล้ว  โดยตกลงใจที่จะกระทำในสิ่งที่เขาได้พูดไว้ เดี๋ยวนี้แม้ว่าพระเจ้าต้องการที่จะส่งตัวเขาไปที่แห่งหนใดๆ ซึ่งเขา รังเกียจมากยิ่งกว่านีนะเวห์ แต่เขาจะพูดกับตัวเขาเองว่า “ข้าพเจ้าจะกระทำ ตามคำปฏิญาณ”  ซึ่งพระวจนะพระเจ้าที่สอนเรื่องการปฏิญาณ เช่น   กดว.30:2    เราจึงควรรักษาสัญญาที่ให้กับพระเจ้าไว้เสมอ แล้วเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

(คำสอนนี้เป็นองค์ความรู้ที่พระเจ้าสำแดงแก่ผู้รับใช้ในคริสตจักรความ หวังกรุงเทพฯ หากผู้รับใช้พระเจ้าท่านใดจะนำไปใช้ คริสตจักรฯก็มิได้ขัดข้องและไม่สงวนสิทธิ์ ขอเพียงให้เครดิตว่า “บทเรียนจากคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์  จักขอบพระคุณยิ่ง)

ด้วยความปรารถนาดีจากสายงาน KM (Knowledge Management)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: