Hope of Bangkok Church อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สมทบ เหล่านิยมไทย

Icon

My Hope family โดย อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

ลักษณะของคนที่มีใจขอบพระคุณ(Grateful person)

คำเทศนาพระธรรมนางรูธ
คนมีส่วนในแผนการพระเจ้า
นางรูธ 2 : 1-10
ส่วนที่ 2 : คนที่มีใจขอบพระคุณ ( Grateful person )
ตอนที่ 1 : ลักษณะของคนที่มีใจขอบพระคุณ

เทศนาโดย อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์


คำนำ   พระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยพระคุณความรัก ความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์เมื่อรู้จักพระเจ้าแล้ว จึงต้องมีใจขอบพระคุณพระเจ้าและตอบสนองความดีเลิศประเสริฐของพระองค์   รูธเป็นคนที่มีใจขอบพระคุณที่แสดงออกมาได้อย่างเด่นชัด   การมีใจขอบพระคุณผลต่อชีวิตของรูธในฝ่ายธรรมชาติและฝ่ายวิญญาณในระยะยาว ด้วย   ลักษณะของคนที่มีใจขอบพระคุณ จาการที่รูธมีท่าทีการกระทำต่อนาโอมีและคนอื่นที่ทำสิ่งดีต่อนางได้ 4 ลักษณะคือ

1. มีความกระตือรือร้นในการตอบแทนพระคุณ ( ข้อ 1-2 ) เมื่อ นาโอมีและรูธเดินทางมาถึงเบธเลเฮม และเริ่มที่จะเข้าสู่สภาพชีวิตจริง โดยรูธไม่ได้มีท่าทีแรงจูงใจเพื่อตนเอง แต่รูธตั้งใจติดตามนาโอมีด้วยความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า และขอบคุณนาโอมี ซึ่งรูธเป็นเพียงลูกสะใภ้ แต่ช่วงที่นางเป็นลูกสะใภ้นางได้รับความรักความเมตตาจากนาโอมีและจากสามีที่ เสียไป เป็นเหตุทำให้รูธมีใจขอบพระคุณและอยากตอบแทนพระคุณนางนาโอมี โดย รูธพยายามหาโอกาสทำดีและเลี้ยงดูแม่สามีได้ เช่น รูธเก็บข้าวที่ตก ลนต. 19:9-10   หรือบุคคลอื่น เช่น มารีย์  ลก.7:37, ลก.7:44-47   เราควรขอบคุณผู้นำ  ฮบ.13:17
2. มีความยินดีที่จะทำอย่างเสียสละ เพื่อตอบแทนพระคุณ ( ข้อ 3 ) นาง รูธแสดงความขอบพระคุณโดยการยินดีทำแม้งานที่ต่ำต้อย เช่น งานเก็บข้าวในนาเป็นงานที่ต่ำต้อย ลนต.23:22   รูธไม่ได้คิดถึงตนเองเลย แต่ยินดีทำ ถ้าเป็นการตอบแทนพระคุณนาโอมีได้ ซึ่ง รูธทำอย่างขยันขันแข็ง เต็มที่ไม่ใช่ทำพอให้มันผ่านๆไป  รูธไปแต่เช้า ข้อ 7 ข    มารีย์เอาน้ำมันหอมนารดา  ยน.12:4-5  มก14-8 ก  “ ซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็เป็นการสุดกำลังของเขา”  ถ้าเรามีใจขอบพระคุณพระ เจ้า เราจะไม่มีท่าทีว่า รับใช้พระเจ้ามากไป ทำงานทุ่มเทมากไป ถวายมากไป   2คร. 5:14-15   ลูกหนี้ที่ได้รับการยกหนี้มาก ก็รักมาก  ถ้าเรามีใจขอบพระคุณมากเท่าใด เราก็จะยิ่งยินดีเสียสละทำสิ่งที่ตอบแทนพระคุณมากเท่านั้น
3.  มีท่าทีถ่อมใจต่อผู้มีพระคุณ (ข้อ4-7 ) พระ เจ้าทรงนำรูธให้เข้าไปในนาของโบอาส สภาพนาเป็นนาเจ้าของหลายคนติดกัน ไม่มีรั้วกั้นว่าที่ไหนเป็นของใคร แม้รูธไม่ได้รู้ว่าจะไปเก็บข้าวในนาใคร แต่พระเจ้าก็ทรงนำเพื่อแผนการของพระองค์ในชีวิตรูธจะสำเร็จ เมื่อรูธจะเก็บ ข้าวในนาของโบอาส รูธได้แสดงท่าทีของผู้ที่มีใจขอบพระคุณคือท่าทีถ่อมใจ   ข้อ 7 ก  โดยรูธขออนุญาตคนงานของโบอาสก่อนที่จะเก็บข้าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า   คนที่จะมีใจขอบพระคุณจะต้องเป็นผู้ที่มีใจถ่อมเป็นพื้นฐาน   เช่น เปาโลมีท่าทีถ่อมใจ 1ทธ.1:13-14   1คร.15:10 หรือ ดาวิดถ่อมใจ   2ซมอ.7:18-21    ฉะนั้น คนที่ไม่มีใจขอบพระคุณ มักจะมีรากมาจากความหยิ่ง และคิดว่าตนเองสมควร เป็นสิทธิที่ตนจะได้
4. มีการแสดงออกของความรู้สึกขอบพระคุณ ( ข้อ 8-10 ) เมื่อ โบอาสได้ยินเรื่องของรูธ เขาก็แสดงความเมตตาและยินดีให้รูธเก็บข้าวในนาของตนและให้การช่วยเหลือ ต่างๆ     รูธได้แสดงออกของความรู้สึกขอบพระคุณอย่างชัดเจน ข้อ10 รูธก็ซบหน้าลงที่ดินกราบท่าน     ผู้ที่มีใจขอบพระคุณพระเจ้าจะอดไม่ได้ ที่จะแสดงออกของจิตใจ
4.1      การกระทำ ข้อ 10 ก   ในแต่ละวัฒนธรรม ประเพณีจะมีการแสดงออกต่างกัน แต่ถ้ามีในใจจะแสดงออกแน่นอน   การแสดงออกของเรา จะเหมาะสมที่สุด ก็ต่อเมื่อผู้รับนั้นเขาเข้าใจความหมายที่เราสื่อสารได้ดี เช่น ถวายเครื่องบูชา ลนต. 7:13
4.2      คำพูด ข้อ 10 ข  รูธกล่าวเป็นคำที่แสดงความขอบคุณจากใจ การกระทำอย่างเดียวไม่เพียงพอ เราต้องพูดด้วยจึงจะดี    เราควรจะเรียนรู้ที่จะพูดสิ่งที่มีในใจออกมา    พระคัมภีร์สอนให้เราโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า สดด.69:30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระ นามพระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์โดยโมทนาพระคุณ ขอบคุณเสมอ 1ธส.5:17

(คำสอนนี้เป็นองค์ความรู้ที่พระเจ้าสำแดง แก่ผู้รับใช้ในคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ หากผู้รับใช้พระเจ้าท่านใดจะนำไปใช้ คริสตจักรฯก็มิได้ขัดข้องและไม่สงวนสิทธิ์ ขอเพียงให้เครดิตว่า “บทเรียนจากคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์  จักขอบพระคุณยิ่ง)

ด้วยความปรารถนาดีจากสายงาน KM (Knowledge Management)

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: